«Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση»

Το έργο ΚΟΙΡΟ3Ε

koipo3elogo

Βασικός στόχος του ΚοιΡο3Ε είναι η αξιοποίηση των κοινωνικών ρομπότ στην ελληνική ειδική εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση επιλεγμένων περιπτώσεων αυτισμού και για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών όπως δυσλεξία, κ.ά.

Δράση Εθνικής Εμβέλειας :


«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»


Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα & καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική υπηρεσία διαχείρισης και εφαρμογής δράσεων στους τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

ΤΕΧΝΙΚO ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : Κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία στην ειδική εκπαίδευση
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ : ΚοιPo3Ε
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : Τ1ΕΔΚ – 00929
Ακρωνύμιο πρότασης : ΚοΙPo3E
Τίτλος (Ελληνικά) : Κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία στην ειδική εκπαίδευση
Τίτλος ( Αγγλικά) : Social Robots as tools in special education

Πρόταση

Περίπου 4% των μαθητών σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης [15] – παρόμοια ποσοστά αναφέρονται και σε άλλες χώρες, π.χ στις ΗΠΑ [8]. Ειδικοί επιστήμονες (βλ. εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) επιχειρηματολογούν ότι το ποσοστό των παιδιών που χρήζουν κάποιος μορφής ειδικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι πολύ υψηλότερο, ( βλ. ανώ του 10%) αφού πολλές περιπτώσεις δεν είναι καταγεγραμμένες για διαφόρους λόγους [14]. Περαιτέρω, ο αριθμός των ανθρώπων με άμεσο ενδιαφέρον για την ειδική εκπαίδευση είναι ακόμη μεγαλύτερος αν ληφθούν υπόψη και οι οικογένειες των παιδιών. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η υποστήριξη παιδιών ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ( ΕΕΑ) περιλαμβάνονται σε πολιτικές εθνικές/ ευρωπαϊκές/ παγκόσμιες [16]. Επί του παρόντος, η ζήτηση για ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) παραμένει ανικανοποίητη λόγω υψηλού κόστους. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει με την εμφάνιση κοινωνικών ρομπότ (π.χ. ανθρωπόμορφο ρομπότ ΝΑΟ κ.α) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ειδικούς επιστήμονες στην ΕΑΕ ως «έξυπνα εργαλεία» προσιτού κόστους για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε παιδιά με ΕΕΑ. Πιλοτικές εφαρμογές ανά τον κόσμο έχουν επιδείξει την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών ρομπότ σε συγκεκριμένες κατηγορίες ΕΑΕ, π.χ. σε καταστάσεις φάσματος αυτισμού (ΚΦΑ). Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο η πρώτη καινοτομία του προτεινόμενου έργου είναι να αξιοποιήσει κοινωνικά ρομπότ για την ΕΑΕ με στόχο την ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης, ως καινοτόμα εργαλεία στην ελληνική ειδική εκπαίδευση. Η δεύτερη καινοτομία αυτού του έργου είναι η εφαρμογή των κοινωνικών ρομπότ στην ΕΑΕ επίσης πέραν του αυτισμού σε επιλεγμένες περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών ( ΜΔ) όπως δυσλεξία κ.α. επιπλέον, προτείνεται η ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για λόγους κλιμάκωσης του κόστους υποστήριξης της ελληνικής ΕΑΕ. Τέλος, σημειώστε ότι κοινωνικά ρομπότ, όπως και διάφορες υποστηρικτικές τεχνολογίες στην ειδική εκπαίδευση, τυπικά τηλε- κατευθυνόμενα από κάποιον ειδικό επιστήμονα, ο οποίος είναι «κρυμμένος». Ως εκ τούτου, η Τρίτη καινοτομία του έργου είναι η αυτονομία των προτεινόμενων τεχνολογιών υπό την έννοια ότι οι προτεινόμενες τεχνολογίες θα έχουν την απαιτούμενη «ευφυΐα» να αλληλοεπιδρούν, ως ένα βαθμό, αυτές οι ίδιες με τους τελικούς χρήστες (βλ. παιδιά με ΕΕΑ). Συγκεκριμένα, η προαναφερόμενη αυτονομία θα μεθοδευτεί στη βάση καινοτόμων μοντέλων υπολογιστικής νοημοσύνης που θα υλοποιούνται σε λογιστικό. Για τους σκοπούς του έργου θα συνεργαστούν Έλληνες ειδικοί επιστήμονες σε ΕΕΑ με μηχανικούς. Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα είναι εύκολα επεκτάσιμες σε εναλλακτικά κοινωνικά ρομπότ. Με άλλα λόγια, τα κοινωνικά ρομπότ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σ΄ αυτό το έργο δεν θα είναι δεσμευτικά. Στο προαναφερθέν πλαίσιο, ο ρόλος του υπάρχοντος ανθρώπινου ( επιστημονικού και άλλου) δυναμικού σε ΕΑΕ αναμένεται να αναβαθμιστεί και να καταστεί πιο δημιουργικός με το να εποπτεύει και να κατευθύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ τα κοινωνικά ρομπότ θα χρησιμοποιούνται ως εργαλεία/ βοηθοί. Επιπλέον, αναμένεται να επιτευχθεί μια οικονομικά αποτελεσματικότερη προσέγγιση για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών στη βάση κοινωνικών ρομπότ. Επιπροσθέτως, θα επιδιωχθεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της συστηματικής διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου με σκοπό να προσελκύσει επενδυτικά ενδιαφέρον για ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση εφαρμογών κοινωνικών ρομπότ τόσο προς αδιάλειπτη υποστήριξη των αναγκών της Ελληνικής ΕΑΕ όσο και προς ανταγωνιστικές εξαγωγές.

Around 4% of the students in member countries of the European Union are registered in some special education program [15] - a similar percentage has been reported in other countries, e.g. in the USA [8]. Special scientists (namely, educators, pedagogues, psychologists, speech therapists, occupational therapists) argue that the percentage of children in need for some type of special education could be much higher ( i.e over 10%) since many cases have not been recorded for various reasons [14]. Furthermore, the number of people with direct interest in special education is even larger should we also consider the families of the children. For the aforementioned reasons, the support of children with Special Education Needs (SEN) is included in national/ European/ world policies [16] . At the moment, the demand for Special Treatment and Education (STE) remains unsatisfied due to the high cost involved. However, in recent years, it seems that the situation may change with the advent of social robots ( e.g. the humanoid robot NAO, as well as other robots) which can be used by special scientists in STE as affordable ‘’ intelligent instruments’’ for delivering high level services to children with SEN. Pilot applications around the world have demonstrated the effectiveness of social robots in specific domains of STE, e.g. in Autism spectrum Conditions (ASC). In this context, the first innovation of the proposed project is the engagement of social robots for the development of specially designed education intervention programs as innovative instruments in the Greek STE. The second innovation of this project is the application of social robots in STE also beyond autism to selected cases of Learning Disabilities (LD) such as Dyslexia as well as other. Moreover, we propose the development of alternative information and Communication Technologies (ICT) for reasons of cost scaling regarding the support of Greek STE. Finally, note that social robots, as well as various special education supportive technologies are typically tele – operated by a special scientist hidden in the background. Therefore, the third innovation of this project is the autonomy of the proposed technologies in the sense that the proposed technologies will be endowed with the ‘’intelligence’’ required to interact, up to certain degree, themselves with the end – users (i.e children with SEN). More specifically, the aforementioned autonomy will be pursued based on innovative computational intelligence models implemented in software. To the ends of this project will collaborate Greek special scientists in SEN with engineers. The applications to be development will be easily extensible to alternative social robots. In other words, the social robots to be employed in this project will not be binding. In the aforementioned context, the role of the existing human ( scientific as well as other) personnel is expected to be upgraded and be more creative toward both supervising and directing the education process, whereas the social robots will be employed aw instruments/ assistants. Furthermore, a cost – effective approach will emerge to cover social needs based on social robots. In addition, the generation of new jobs will be pursued by the systematic dissemination of project results in order to attract investment interest toward both the development and the ever improvement of applications of social robots technologies ibn the Greek STE with particular interest in competitive exports.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

kentropaidiougonea

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑ

praxis logo

ΠΡΑΞΙΣ

papagewrgriou

Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

tei_out_el

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΑ

euroaction

EUROACTION

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΝΤΟΥ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ