Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Αυτό το έργο μεθοδικά θα εισάγει κοινωνικά ρομπότ στην ΕΑΕ (Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση) με στόχο την ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης ως καινοτόμα εργαλεία στην Ελληνική ΕΑΕ. Επιπλέον, θα εφαρμόσει κοινωνικά ρομπότ στην ΕΑΕ επίσης πέραν του αυτισμού σε επιλεγμένες περιπτώσεις ΜΔ (Μαθησιακών Δυσκολιών) όπως δυσλεξία, κ.ά. Επίσης, προτείνεται η ανάπτυξη εναλλακτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για λόγους κλιμάκωσης του κόστους υποστήριξης της Ελληνικής ΕΑΕ. Τέλος, αυτό το έργο θα προσδώσει σε κοινωνικά ρομπότ, καθώς και σε υποστηρικτικές τεχνολογίες, «ευφυΐα» ικανή για να αλληλεπιδρούν, ως ένα βαθμό, αυτές οι ίδιες με τους τελικούς χρήστες (βλ. παιδιά με ΕΕΑ (Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες)). Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα είναι εύκολα επεκτάσιμες σε εναλλακτικά κοινωνικά ρομπότ. Με άλλα λόγια, τα κοινωνικά ρομπότ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σ’ αυτό το έργο δεν θα είναι δεσμευτικά. Oι προτεινόμενες τεχνολογίες θα αναπτυχθούν με τρόπο ώστε να είναι επεκτάσιμες σε άλλες ομιλούμενες γλώσσες, πέραν της ελληνικής προκειμένου να μεθοδευτούν πολλαπλασιαστικά οφέλη μέσω επέκτασης ενδεχόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των ελληνικών συνόρων.

Στο προαναφερθέν πλαίσιο, ο ρόλος του υπάρχοντος ανθρώπινου (επιστημονικού και άλλου) δυναμικού σε ΕΑΕ αναμένεται να αναβαθμιστεί και να καταστεί πιο δημιουργικός με το να εποπτεύει και να κατευθύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ τα κοινωνικά ρομπότ θα χρησιμοποιούνται ως εργαλεία/βοηθοί. Επιπλέον, αναμένεται να επιτευχθεί μια οικονομικά αποτελεσματικότερη προσέγγιση για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών στη βάση κοινωνικών ρομπότ. Μακροπρόθεσμα αναμένεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας μέσω της συστηματικής διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου με σκοπό να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον για σύσταση εταιρίας ανάπτυξης και συνεχούς βελτίωσης εφαρμογών κοινωνικών ρομπότ τόσο προς αδιάλειπτη υποστήριξη των αναγκών της Ελληνικής ΕΑΕ όσο και προς ανταγωνιστικές εξαγωγές. Μάλιστα, οι νέες θέσεις εργασίας που αναμένεται να δημιουργηθούν δεν θα είναι μόνον για τεχνολόγους/μηχανικούς, αλλά και για πληθώρα άλλων ειδικοτήτων όπως εκπαιδευτικών, παιδαγωγών, ψυχολόγων, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών κ.ά. διότι η μελέτη /ανάπτυξη /συντήρηση και συνεχής βελτίωση κοινωνικών ρομπότ στην ΕΑΕ απαιτεί την συνέργεια πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων. Επιπλέον, η εισαγωγή κοινωνικών ρομπότ στην ΕΑΕ αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του κόστους της ειδικής εκπαίδευσης, η οποία με τη σειρά της θα αυξήσει την ζήτηση υπηρεσιών ΕΑΕ και έτσι θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Οι προτεινόμενες τεχνολογίες είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας η οποία οφείλεται (α) στην ολοκλήρωση (βλ. συναρμολόγηση) κοινωνικού ρομπότ με ηλεκτρονικούς αισθητήρες, και (β) στο ευφυές λογισμικό υποστήριξης το οποίο οδηγεί ένα κοινωνικό ρομπότ και του δίνει την ικανότητα να ενεργεί τουλάχιστον τόσο αποτελεσματικά όσο ένας ειδικός επιστήμονας. Σημειωτέον ότι κανένα από τα υπάρχοντα κοινωνικά ρομπότ δεν έχει το σύνολο των ικανοτήτων που προτείνει αυτό το έργο και ειδικά σε ότι αφορά την «ευφυΐα». Σύμφωνα με την γνώμη των ειδικών εταίρων αυτής της πρότασης, δεν υπάρχει καμιά συσκευή με τα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων τεχνολογιών.

Η τεχνογνωσία, η οποία θα αναπτυχθεί σ’ αυτό το έργο μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον σε (α) λιγότερο «δομημένο περιβάλλον», π.χ. σε πολύπλοκα παιγνίδια, (β) χρήση αφηρημένων εννοιών (όπως η έννοια “Gestalt” από την ψυχολογία [9]), (γ) σύγχρονες εκπαιδευτικές διαδικασίες, π.χ. με χρήση εικονικής πραγματικότητας, κ.ά. Επιπλέον, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν συνεργατικές ομάδες από κοινωνικά ρομπότ προς εφαρμογή ακόμα πέραν της ΕΑΕ, π.χ. στην «δια βίου εκπαίδευση» του γενικού πληθυσμού, προς επιμόρφωση στελεχών, προς παροχή διαφόρων υπηρεσιών, προς ψυχαγωγία, κ.ά.

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΝΤΟΥ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ