Ενότητες - Παραδοτέα


ΕΕ#1: Δράσεις εκπαιδευτικού /παιδαγωγικού σχεδιασμού στην ειδική εκπαίδευση και εντοπισμός κατάλληλου εξοπλισμού

Περίληψη: Καταγραφή υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης. Συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων. Καταγραφή απαιτήσεων υποστήριξης παιδιών με κοινωνικά ρομπότ και υποστηρικτικές ΤΠΕ. Μελέτη καταλληλότητας τεχνολογιών που διατίθενται στην αγορά. Σχεδίαση προγραμμάτων εκπαίδευσης. Παιδαγωγικός σχεδιασμός.

Παραδοτέα:
Π1.1)Συλλογή και ανάλυση δεδομένων εκπαίδευσης παιδιών.

Π1.2)Έκθεση καθορισμού πλαισίου εκπαίδευσης.

Π1.3)Έκθεση /μελέτη καταλληλότητας ρομπότ και υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Π1.4)Έκθεση προσδιορισμού κατευθυντήριων γραμμών αλληλεπίδρασης παιδιών με ρομπότ.

Π1.5)Έκθεση ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης παιδιών και παιδαγωγών με κοινωνικά ρομπότ.


ΕΕ#2: Προμήθεια και εγκατάσταση /προσαρμογή εξοπλισμού

Περίληψη: Προμήθεια κοινωνικών ρομπότ και άλλων υλικών. Προσαρμογή υλικών. Εκπαίδευση ρομπότ.  Προσαρμογή υπάρχοντος λογισμικού. Ανάπτυξη βασικού λογισμικού των ρομπότ.

Παραδοτέα:
Π2.1)Τιμολόγια αγοράς εξοπλισμού.

Π2.2)Συναρμολόγηση κοινωνικών ρομπότ και προσαρμογή πρόσθετου εξοπλισμού.

Π2.3)Εγκατάσταση και παραμετροποίηση έτοιμου λογισμικού για το ρομπότ.

Π2.4)Ιστοσελίδα του Έργου και κοινωνικά δίκτυα ενημέρωσης.

Π2.5)Πρότυπα, στοιχειωδώς εκπαιδευμένα κοινωνικά ρομπότ.


ΕΕ#3: Έρευνα και ανάπτυξη μοντέλων αλληλεπίδρασης ανθρώπου με ρομπότ

Περίληψη: Συνέχεια συνεντεύξεων. Ανάπτυξη μοντέλων. Εργαστηριακές δοκιμές των μοντέλων και βελτιώσεις.

Παραδοτέα:
Π3.1) Μια (1) τεχνική έκθεση ανάλυσης των μοντέλων.

Π3.2) Ανάπτυξη δοκιμαστικού λογισμικού προσομοίωσης των μοντέλων.

Π3.3) Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε: 2 (δύο) εγκεκριμένα περιοδικά, 2 (δύο) διεθνή συνέδρια με κριτές.


ΕΕ#4: Ανάπτυξη λογισμικού υλοποίησης των μοντέλων

Περίληψη: Ανάπτυξη λογισμικού χειρισμού ρομπότ. Ανάπτυξη λογισμικού οπτικής ανάλυσης της συμπεριφοράς των παιδιών. Ανάπτυξη «δεικτών ικανοποίησης» για αξιολόγηση. Δοκιμές εργαστηριακές, βελτιώσεις στα μοντέλα, προσαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης


Παραδοτέα:
Π4.1) Λογισμικό χειρισμού των ρομπότ.

Π4.2) Αλγόριθμος ανάλυσης της συμπεριφοράς.

Π4.3) Λογισμικό οπτικής ανάλυσης.

Π4.4) Μέθοδοι μέτρησης ικανοποίησης και αποτελεσματικότητας.

Π4.5) Λογισμικό οπτικής αξιολόγησης.

Π4.6) Υποστηρικτικό λογισμικό.

Π4.7) Μία (1) έκθεση αξιολόγησης των αλγορίθμων σε εργαστηριακές συνθήκες.

Π4.8) Μία (1) έκθεση της αρχιτεκτονικής του συστήματος.

Π4.9) Πρότυπο εκπαιδευμένο ρομπότ.

Π4.10) Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε: 2 (δύο) εγκεκριμένα περιοδικά, 5 (πέντε) διεθνή συνέδρια με κριτές.


ΕΕ#5: Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες /Αξιολόγηση και προτυποποίηση αποτελεσμάτων του Έργου και εξωστρέφεια αυτών

Περίληψη: Δοκιμές στην πράξη, βελτιώσεις στα μοντέλα, διορθώσεις των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Βελτιώσεις στον παιδαγωγικό σχεδιασμό. Πρακτικές εφαρμογές αυτόματης αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης. Τεχνικές βελτιώσεις στο υλικό ή/και στο λογισμικό. Συστηματική συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων αξιολόγησης.


Παραδοτέα:
Π5.1)Έκθεση αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Π5.2)Έκθεση αξιολόγησης λειτουργικότητας εξοπλισμού και σημεία βελτίωσης.

Π5.3)Έκθεση αξιολόγησης εφαρμογής των κοινωνικών ρομπότ.

Π5.4)Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε: 1 (ένα) εγκεκριμένο περιοδικό, 3 (τρία) διεθνή συνέδρια με κριτές.

Π5.5)Ένας (1) συλλογικός τόμος (βιβλίο Open Access).

Π5.6)Διοργάνωση συνεδρίου.


ΕΕ#6: Προπαρασκευαστικές ενέργειες εμπορικής διάθεσης

Περίληψη: Μελέτη και σχεδίαση εμπορικής προώθησης του παραγόμενου προϊόντος.Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού (έντυπα, σελίδες σε κοινωνικά δίκτυα, κ.α.). Οργάνωση και συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις.Οργάνωση δημόσιων διαλέξεων/παρουσιάσεων. Κατοχύρωση δικαιωμάτων του προϊόντος.

Παραδοτέα:
Π6.1)Σχέδιο εμπορικών ανακοινώσεων του Έργου.

Π6.2)Μελέτη καθορισμού καινοτόμων χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Π6.3)Επιχειρηματικό σχέδιο εισόδου στις αγορές.

Π6.4)Σχέδιο Μάρκετινγκ για την εμπορική διάθεση του προϊόντος.

Π6.5)Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού.

Π6.6)Διοργάνωση ημερίδας.

Π6.7)Διπλώματα ευρεσιτεχνίας (1 Εθνικό & 1 Ευρωπαϊκό), κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΝΤΟΥ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ